GameDesire realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. „Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS. Stworzona platforma będzie kompleksowym rozwiązaniem wspierającym game developerów - zapewni narzędzia do szybkiego i kompleksowego tworzenia gier od warstwy sieciowej, po wysoko poziomowe moduły realizujące najczęściej powtarzające się funkcjonalności, dodatkowo, pozwoli zespołom operacyjnym łatwiej zarządzać nową infrastrukturą kontenerową w skali chmurowej. W wyniku prac badawczych GameDesire znacząco usprawni proces tworzenia gier typu multiplayer. Wartość projektu to 2 296 236,70 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 464 934,22 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020 (Program sektorowy GAMEINN 1. Osi Priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa)


2. „Opracowanie technologii multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine)”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine) umożliwiającego szybkie prototypowanie i tworzenie wieloosobowych gier typu mobile, casual, 2D. Rozwiązanie będzie oparte o innowacyjny paradygmat tworzenia gier komputerowych, dzięki któremu warstwa wizualna gry będzie mogła być tworzona przez artystów całkowicie niezależnie od tworzonego przez programistów kodu gry, a nawet przed powstaniem jakiegokolwiek fragmentu gry stworzonego przez programistę. W wyniku prac badawczych GD znacząco usprawni proces tworzenia gier typu casual. Wartość projektu to 809 282,71 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 504 031,84 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (1. Oś Priorytetowa: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”)